ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(MRP) စာအုပ္တန္ဘိုး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (MRP) စာအုပ္တန္ဘိုးကို

ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔မွ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထားအရ

ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

Read More…


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္

Comments are closed.