ျပည္၀င္ဗီဇာ အျပန္အလွန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး

‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ျပည္၀င္ဗီဇာ အျပန္အလွန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း’Read More…၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္။

Comments are closed.