ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခတၱအလည္အပတ္သြားေရာက္ သူမ်ားအား သတိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း

“ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား/ ပညာေတာ္သင္/ အစည္းအေ၀း/ သင္တန္းတက္ေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခတၱအလည္အပတ္ သြားေရာက္သူမ်ားအား သတိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း”Read More…၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္။

Comments are closed.