ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၾကေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား အသိေပးျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ One Stop Service Centers (OSS) မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။Read More…


၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၈)ရက္။

Comments are closed.