သၾကၤန္ကာလေနရပ္ျပန္မည့္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ (၂၁-၂-၂၀၁၉)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ရုိးရာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေနရပ္ေဒသအသီးသီးသုိ႕
ျပန္ၾကမည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာနဲ႕ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအရ
ေနရပ္ျပန္အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ သို႕ ျပန္ပါက ဘတ္ ၁၀၀၀ ကုန္က်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရသည့္
အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး (Re-entry) ထုရန္မလုိဘဲ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း
၀င္/ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး ထုရန္မလုိဘဲ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစုံျဖင့္ မိမိတို႕၏ ေနရပ္ေဒသမ်ား
ကုိျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္သည့္အလုပ္သ မားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္
ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္-

(က) ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာနက သႀကၤန္ကာလအတြင္း အိမ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ရက္က ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ
၃၀ ရက္ေန႕အထိသာ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္အတြက္ ယင္းကာလအတြင္းမွာ မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္၊

(ခ) သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေစာ၍ျပန္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕
ျပန္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ပုံမွန္အတုိင္း အိမ္ျပန္တုံး (Re-entry) ထုသြားၾကရန္၊

(ဂ) ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၊ အစုိးရမွ ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပေစရန္ ကာလသတ္မွတ္ ၍ ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ္လည္း
မိမိတို႕ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ရရွိသည့္ ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရန္
ခက္ခဲျခင္းတုိ႕ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အလားတူ ျပသနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ခြင့္ျပဳေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္
အတုိင္းသာ ေနထုိင္၍ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ၾကရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလုပ္၀င္ရန္ ေနာက္က်လုိ သျဖင့္
မိမိတို႕၏ အလုပ္ဌာနမ်ားသုိ႕ ခြင့္တုိင္ၾကားလုိပါကလည္း ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

(ဃ) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အပါအ၀င္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးစဥ္ ျပသႏုိင္ရန္အတြက္
ျပည့္စုံစြာ ယူေဆာင္သြား ၾကရန္ႏွင့္ ေရစုိျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမရွိေစေရး အထူးဂရုျပဳရန္၊

(င) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီးပါက ယင္း မိတၱဴမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႕၏ ႏုိင္ငံကူး
လက္မွတ္ အပါ အ၀င္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးကုိ အနည္း ဆုံး ႏွစ္စုံခန္႕ မိတၱဴကူးထားၿပီး ေနရာခြဲကာ သိမ္းထားရန္လုိ အပ္ သကဲ့သုိ႕
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကာ သိမ္းဆည္ထား ၾကရန္နွင့္ ပတ္စပုိ႕တြင္ပါသည့္ ကုိင္ေဆာင္သူ ျဖည့္သြင္း ရမည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ျဖည့္သြင္း ထားရန္၊

(စ) ႏွစ္နုိင္ငံ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွသာ ၀င္ထြက္ၾကရန္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားမွ ရုိက္ႏွိပ္ေသာ
အ၀င္တုံး နွစ္တုံး၊ အထြက္တုံး နွစ္တုံး ျပည့္စုံျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ရန္ႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါရွိေသာ္လည္း နွစ္ႏုိင္ငံ လ၀ကဌာနမ်ားတြင္
အ၀င္/အထြက္ တုံးမထုျခင္း၊ တရား၀င္ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ထြက္ခြာမႈမရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ လမ္းေၾကာင္းမွ
ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းျခင္းမျပဳဘဲ တံတားေအာက္မွ ေလွျဖင့္ကူးကာ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင္း
လမ္းခရီးရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ နွစ္ႏုိင္ငံ အ၀င္အထြက္ တံဆိပ္တံုးမ်ား ပါလာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊
ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ယခင္ႏွစ္က ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရပါသည္။)

(ဆ) တရားဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ Custom ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ပစၥည္းမ်ားး သယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္၊

ထို႕အျပင္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္နုိင္ငံ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအရ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား
ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေနရပ္သုိ႕ျပန္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ခရီးတြင္ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားထံ
ဖုန္းဆက္သြယ္မႈအျပင္ Line၊ Viberႏွင့္ အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုး၏ Facebookစာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ LA-Thailand Pageတို႕မွ
တဆင့္ ဆက္သြယ္အကူညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

ဦးစန္းေမာင္ဦး(ဘန္ေကာက္)
Phone | Viber | Line - 09 4884 5484
ဦးသန္းႏုိင္ (ဘန္ေကာက္)
Phone | Viber | Line - 06 5220 6952
ဦးေဇာ္မင္းေအာင္(ရေနာင္း)
Phone | Viber | Line -06 5220 6951
ဦးေအာင္မင္း(မဲေဆာက္)
Phone | Viber | Line - 06 5220 6953
ဦးဦးခင္ေမာင္(ခ်င္းမုိင္)
Phone | Viber | Line - 09 9059 2352

အလုပ္သမားသံအရာရွိရုံး
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ

Comments are closed.